Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Inlägg i debatten om medborgarinitiativet Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

Tal i plenum 1.6.2017

Värderade herr talman, arvoisa puhemies!
Vi fortsätter diskussionen från den 17 maj var det visst, så det blir en del upprepningar. Jag vill i alla fall börja med att tacka minister Rehula för att ni är här på plats i dag, så att vi har möjlighet att ställa lite frågor kring det här ärendet. Riksdagens beslut före julen att lämna Vasa centralsjukhus utan omfattande jour är problematiskt ur många olika synviklar, men framför allt — det vill jag betona ännu en gång — är det problematiskt därför att de grundläggande språkliga rättigheterna på det här sättet uppenbart riskerar att inte förverkligas. Vasa centralsjukhus är ett väl fungerande genuint tvåspråkigt sjukhus. Det kan man inte säga om Seinäjoki, alltså när det gäller tvåspråkigheten.

Medborgarinitiativet och lagmotionen i följande ärende erbjuder nu regeringen och riksdagen en möjlighet att ändra sin linje, att gå in för den modell, den så kallade 12+1-modellen, där också Vasa centralsjukhus skulle vara ett fulljoursjukhus. Vasa centralsjukhus fyller alla kriterier för ett sjukhus med omfattande jour, det har vi gått igenom här flera gången, dessutom med bred marginal. Vasa centralsjukhus är även i topp jämfört med många andra centralsjukhus som beviljas status för omfattande joursjukhus.

Dessutom, inte minst, utan kanske framför allt anser jag att de grundlagsenliga rättigheterna och kvaliteten naturligtvis bör ges högsta prioritet i den här frågan. Och då kommer man onekligen till att det enklaste och billigaste alternativet — som dessutom sett ur de språkliga rättigheternas synvinkel är det enda fungerande alternativet — är att ändra hälso- och sjukvårdslagens 50 § 3 moment så att det tillåter en modell med 12+1 sjukhus med omfattande jour. Och det skulle då betyda att vi godkänner medborgarinitiativet som nu behandlas och också den lagmotion som vi har i följande ärende, och som över 40 ledamöter undertecknat och lämnat in och som tar sikte på samma sak.

Arvoisa puhemies!
Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että se pitää saamansa päivystysuudistusta koskevan selvityksen perusteella selvänä, että kielellisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta Vaasan keskussairaala palvelisi ruotsinkielisiä asukkaita paremmin kuin nyt päätetty järjestely. Valiokunnan mielestä kielelliset perusoikeudet parhaiten toteuttavana ratkaisuna voidaan pitää sitä, että laajan päivystyksen yksikkö sijoitettaisiin sekä Vaasaan että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Ainakin minusta tämä lausunto on siten selkeä kannanotto 12+1-ratkaisun puolesta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi harvinaisen lausuman vahvistaessaan tämän lain päivystysuudistuksesta. Lausumassa tasavallan presidentti kirjoitti, että lain soveltamisesta säädettävien asetusten antaja ja täytäntöönpanijat ovat virkavastuussa siitä, että kielelliset oikeudet käytännössä toteutuvat. Presidentti totesi myös, että hänen käsityksensä mukaan se merkitsee, ”että päivystyspalveluja voidaan siirtää Vaasasta Seinäjoelle vain, jos siirrettäessä vallitsee varmuus siitä, että potilaat saavat nuo palvelut valintansa mukaan suomen tai ruotsin kielellä”.

Tämän johdosta ja myös viitaten perustuslakivaliokunnan lausuntoon haluan nyt kysyä ministeriltä ja hallitukselta, mitä hallitus on tehnyt varmistaakseen sen, että potilaat saavat palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi Seinäjoella, niin kuin presidentti ja myös perustuslakivaliokunta ovat edellyttäneet. Missä vaiheessa tämä selvitys on, miten isoja kustannuksia tämä tulee aiheuttamaan, ja millä aikataululla edetään? Vielä kerran haluan myös kysyä: Miksi tämä siirto, siis että Vaasasta ei tule laajan päivystyksen sairaalaa? Minusta selvitykset ovat osoittaneet, että jos Vaasa saa pitää täyden päivystyssairaalan aseman, niin siitä tulee hyvä ja kustannustehokas ratkaisu. Minun on aivan mahdotonta ymmärtää, miksi tätä 12+1-ratkaisua pidetään näin mahdottomana.

Ärade talman!
Till slut. Jag har svårt att förstå varför regeringen, och också riksdagen före jul inte kunde gå in för en lösning med 12+1 joursjukhus, som faktiskt på alla sätt skulle vara en bättre lösning än den vi nu har. Jag anser alltså att Vasa centralsjukhus ska få en omfattande jour, att den frågan nu tas till ny behandling i samband med att vi har medborgarinitiativet här i riksdagen och också en lagmotion som tar sikte på att ändra hälso- och sjukvårdslagens 50 § 3 moment, så att Vasa centralsjukhus får bedriva en omfattande jour dygnet runt. — Tack