Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Inlägg i remissdebatten om B 18/2017: Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017

Tal i plenum 15.2.2018

Värderade fru talman, arvoisa puhemies!

I regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen — jag vill gärna säga det också till ministern — som jag tycker är väl arbetad och en mycket bra berättelse finns många iakttagelser om tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna precis som det ska vara.

Några av de mest centrala iakttagelserna: Jag lyfter upp de utmaningar i språkförhållandena som många av oss svenskspråkiga möter i vardagen. Det går inte att bortse från att det finns en hel del att förbättra i språkklimatet. Det behövs en positivare attityd gentemot olika språkgrupper inklusive dem som använder teckenspråk. Statsmakten med riksdagen och regeringen i spetsen bär i slutändan ansvaret för det här attitydklimatet i samhället, och vi måste alla ta på allvar att försöka främja ett positivare attitydklimat. En sak som kommer fram i berättelsen är att även myndigheternas medvetenhet om sin skyldighet att betjäna på båda nationalspråken bör förbättras. Det är endast på det sättet som den enskilda individen kan känna sig trygg i att verkligen kunna få de språkliga rättigheterna tillgodosedda.

Arvoisa puhemies!

Erilaisten yhteiskunnallisten palveluiden henkilökunta on avainasemassa kielellisten oikeuksien toteutumisessa, todetaan tässä kertomuksessa. Se on aivan totta. Henkilökunnan kielitaidot ovat ratkaisevia asiakkaan kokemuksen ja hänen saamansa palvelun kannalta. Henkilökunnan on pystyttävä palvelemaan kaikkia suomalaisia yhdenvertaisesti sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta valitettavasti tämä ei kyllä toteudu arjessa. Etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ruotsinkielisten palveluiden yhdenvertainen saanti on todella iso haaste, johon törmätään jatkuvasti. Tärkeä huomio hallituksen kertomuksessa on, että palvelu asiakkaan omalla kielellä on osa hyvää ja laadukasta hoitoa. Se ei ole mitään luksusta, vaan se on todella tärkeä osa sitä hoitoa.

Kielellisten oikeuksien turvaaminen vaatii myös hallinnollisia erillisratkaisuja. Tämän hallituksen olisi hyvä huomata se myös omissa päätöksissään, ja haluankin kysyä ministeriltä, miten aiotte ministerinä, ja myös hallitus aikoo, seuraavissa päätöksissä ja hankkeissa ottaa tämän huomioon. Teillä oli paljon hyviä kannanottoja omassa puheessanne, mutta tarvitaan myös sitä, että se tulee näkyviin sitten myös käytännössä.
Esimerkiksi kun päätetään, missä palveluja tuotetaan, kieltä osaavan henkilökunnan saantia voidaan kyllä tehdä vaikeammaksi tai helpommaksi. Jos joku palvelua tuottava laitos siirretään pois kaksikieliseltä paikkakunnalta, niin todennäköistä on, että tämän kielitaitoisen henkilökunnan rekrytointi kyllä vaikeutuu. Esimerkiksi täyden päivystyksen sairaalan siirtäminen pois Vaasasta tai käräjäoikeuksien siirtäminen pois Porvoosta ja Raaseporista ovat hyviä huonoja esimerkkejä siitä, miten ei pitäisi toimia. Näin toimimalla suomea ja ruotsia, molempia kieliä, osaavan henkilökunnan rekrytointi kyllä vaikeutuu.

Värderade talman!

I berättelsen konstateras för de statligt ägda bolagens del att de får ett relativt dåligt betyg. Det konstaterade också ministern. Ministern sade att man har vidtagit en del åtgärder, men jag tycker att de här åtgärderna är otillräckliga. Också här är det språkkunnig personal som det brister på. Man har inte tillräckligt språkkunnig personal. Det finns en hel del man kan göra för att underlätta den här situationen och som inte heller skulle innebära högre kostnader. Jag hoppas att regeringen noggrant läser den här berättelsen och tar vara på de goda råd och de konstateranden som finns i den här berättelsen.