Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Tal på Svenska folkpartiets partidag i Vasa 8-9.6.2019

Ordförande, bästa Partidag,

Anna-Maja sammanfattar bra allt det vi lyckats med under regeringsförhandlingarna och jag vill passa på att tacka henne för gott ledarskap och framgångsrik förhandlingsteknik. Jag kan säga er här att mycket skulle ha sett annorlunda ut idag utan Anna-Majas imponerande insatser.

Regeringsbildning handlar om att kunna hitta kompromisser utan att kompromissa bort sin egen värdegrund. Det är viktigt att ha samarbetsförmåga, att kunna förhandla fram goda resultat, men ändå inte tappa bort sig själv.

Bästa Partidag,
Vi har all orsak att vara nöjda med regeringsprogrammet. Det är uppenbart att SFP lämnat sina spår i programmet och det spelar en roll att SFP varit del av regeringsbildningen.

Det nya regeringsprogrammet är ett mer mänskligt program än vi sett på några regeringsperioder. Det är ett program som går under rubriken Ett inkluderande och kunnigt Finland och jag tycker det är ganska beskrivande. Det är ett program som kombinerar bättre kunnande, socialt ansvar och respekten för mänskliga rättigheter med en ansvarsfull ekonomi och satsningar på företagsamhet. I tillägg till dessa ska Finland ta ett globalt ansvar och också vara med och tackla klimatförändringen.

Det finns också många enskilda frågor man kan lyfta fram, som helt uppenbart härstammar från en SFP-penna.

Regeringsprogrammets anda är tydligt att både svenska och finska är landets nationalspråk och att språkkompetensen ska stärkas och tryggas. Det gäller allt från att myndigheter som polis och vårdpersonal ska fungera på svenska och nationalspråksstrategin förnyas till att finländares språkkunskaper förstärks och att den svenskspråkiga utbildningens särdrag beaktas. Även den finlandssvenska kulturen får ett lyft både strukturellt och finansiellt. Jag är övertygad om att också relationerna till Åland förstärks då Ålands självstyrelse under perioden ska utvecklas.

Regeringsprogrammet är på många sätt även ett mer mänskligt och socialt ansvarstagande program än tidigare. Det är ett program, som vill förstärka den sociala tryggheten, garantera kvalitativ vård den dagen vi behöver det, förebyggande insatser för välmående och garantera en skälig inkomst för alla. Speciellt glad är jag över att de pensionärerna som har de minsta inkomsterna får det bättre och att den subjektiva rätten till småbarnspedagogik återinförs. Vi har inte bara en ambition att vara mer socialt ansvarstagande i Finland. Även internationellt vill vi vara ansvarstagande genom att höja nivån på det humanitära biståndet.

För att ha ett ansvarstagande nordiskt välfärdssamhälle behövs även en stabil ekonomi. Vi har i regeringsprogrammet en klar ambition på att bygga upp en hållbar ekonomi med en fiffig skattepolitik. Vi kan vara nöjda idag att vi inte har framför oss till exempel en skärpt beskattning på arbete och företagande.

Bästa Partidag,
Det hela är en baserad helhet, som bygger på att vi uppnår en sysselsättningsgrad på 75 %. Det är en ambitiös målsättning. Det ska vi medge. Vi har ändå alla förutsättningar att nå målsättningen. Varför skulle Finland nöja sig med att vara sämre än de övriga nordiska länderna i sin nivå på sysselsättning? Varför kan inte resten av Finland vara lika framgångsrikt i sin sysselsättningspolitik som Österbotten?

En höjd sysselsättningsgrad stöds av en förnyad och bättre utbildningspolitik där vi ser fler unga som får en utbildning, fler studerande som mår bättre och att även vi som redan är i arbetslivet har möjlighet till vidareutbildning och livs långt lärande. En högklassig forskning ger också Finland alla förutsättningar att vara framgångsrikt, att kunna föra en framgångsrik klimatpolitik och högklassig forskning stöder även våra företag.

Det är i små- och medelstora företag de nya arbetsplatserna uppstår. Därför är det vårt ansvar att ge företagen alla förutsättningar att vara framgångsrika, kunna växa och vara konkurrenskraftiga. Lokala avtal ska främjas under regeringsperioden med en stabil arbetsmarknad och gynnsam sysselsättningsutveckling som syfte. Finlands totala sysselsättningsgrad gynnas också av att vi har en mer jämställd och flexibel familjepolitik med en reform av familjeledigheterna.

Avgörande för våra företags framgång är också att vi har fungerande kommunukationer. Denna regerings investering i underhållet av basvägnätet är väldigt välkommen. Det behövs insatser som främjar fungerandei infrastruktur för att våra företag också ska våga investera och generera ekonomisk tillväxt.

Vi måste våga göra också större ekonomiska satsningar för att kunna upprätthålla ett fungerande välfärdssamhälle. Det är just större satsningar vi nu i denna regering gör för att på längre sikt kunna garantera en bättre framtid. Vi gör det för att ha ett humant, öppet, jämställt, framgångsrikt och lyckligt samhälle.

Kära vänner,
Vilken ära det är att få stå här. Det är min tredje dag som minister och det är med stor ödmjukhet jag har tagit emot ministerportföljen som innehåller nordiskt samarbete och jämställdhet. Jag är djupt tacksam för det förtroende jag fått och lovar förvalta det på bästa möjliga sätt.

De nordiska länderna är Finlands naturligaste och närmaste internationella samarbetsparter. Så står det i regeringsprogrammet och så är det. De nordiska läderna är ändå också så mycket mer än bara det. Dessa länder delar samma värderingar om demokrati, öppenhet och välfärdsstaten. De är samhällen som bygger på starkt förtroende människor emellan.

Det nordiska samarbetet sköter ändå inte sig självt. Det krävs ansträngning och vilja att fortsätta upprätthålla förtroende och kunna vara framgångsrika. Det behövs ännu kraftansträngningar för att upprätthålla och förbättra det nordiska samarbetet. Vi måste undanröja och förebygga att gränshinder överhuvudtaget uppstår och vi ska fortsättningsvis underlätta rörligheten. Tillsammans är vi starkare och vi ska som målsättning ha att bli världens bäst integrerade region.

Ett nordiskt varumärke är jämställdhet. Strävan att alla människor är inkluderade i samhället, ges lika förutsättningar och har känsla av trygghet är en av framgångsfaktorerna i Norden. Förra regeringen utgick ifrån inställningen att män och kvinnor är jämställda. Mer jämställdhetspolitik än det drev den regeringen inte. Denna regerings intentioner är betydligt mer ambitiösa. Bland annat lyfts jämstäldheten fram i utrikes- och säkerhetspolitiken, ett jämställdhetsprogram kommer att utarbetas, regeringen förbinder sig att främja jämställdheten i budgetprocessen och i alla viktiga reformer, lönejämställdheten ska främjas och åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor ska utarbetas. Kort sagt är målsättningen att Finland ska bli ett ledande land i fråga om jämställdhet och det arbetar jag mer än gärna för.

Tack!