Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Viktiga frågor

 • Det ska alltid löna sig att jobba. Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen och uppmuntra till företagsamhet. Vi behöver nå en sysselsättningsgrad på minst 75 % för att kunna upprätthålla vårt nordiska välfärdssamhälle. De flesta arbetsplatser uppstår inom små- och medelstora företag, därför måste deras verksamhetsförutsättningar tryggas.
 • Jämställdhet mellan könen ska uppnås inom alla samhällsområden. Regeringens förslag till familjeledighetsreform ger goda förutsättningar för föräldrarna att jämlikt delta på arbetsmarknaden och fördela omsorgsansvaret. Jämställdhet får aldrig tas förgiven, utan det krävs aktivt, målmedvetet jämställdhetsarbete varje dag.
 • Väg- och spårnätet behöver utvecklas. Jag gläds över att vi under den här regeringsperioden redan kunnat fatta beslut om elektrifieringen av Hangö – Hyvinge banan och ett anslag på 60 miljoner euro för grundförbättringar av Kustbanan. Vi ska fortsätta utveckla Kustbanan.
 • Också trafiksäkerheten behöver förbättras. Jag är nöjd över att viktiga projekt som SFP drivit under många år nu kan förverkligas under den här regeringsperioden. Det gäller t.ex. den planskilda korsningen i Läpp, vägbelysning längs med en del av stamväg 51, gång- och cykeltrafikled längs med riksväg 25 mellan Ekenäs och Karis och ny beläggning på åtminstone en del mindre vägar i vår region. De här satsningarna bidrar till att trafiken kan flyta bättre och är säkrare i framtiden.
 • Det ska vara en självklarhet att få vård och omsorg på både svenska och finska. Social- och hälsovårdsreformen görs med människan i centrum. Också äldreomsorgen måste ges tillräckliga resurser.
 • En avgiftsfri utbildning av hög kvalitet behövs för ett jämlikt och framgångsrikt samhälle. Skolan måste därför få tillräckliga resurser. Utbildning på svenska är grunden för ett tvåspråkigt Finland.
 • Svenskans ställning och de svenskspråkigas rättigheter ska alltid tryggas. Det ska vi fortsätta kämpa för.
 • Klimatuppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Vi har förbundit oss till målsättningen att klimatuppvärmningen stannar vid högst 1,5 grader. Vi behöver därför lösningar som är effektiva, ändamålsenliga och baserar sig på forskning.
 • Vi konsumenter vill äta inhemska, gärna närproducerade, livsmedel. För att det ska vara möjligt måste vårt lantbruk vara lönsamt. Jordbruket är en viktig framtidsbransch för Finland. Vi ska se till att verksamhetsförutsättningarna för primärnäringarna är goda. Producenternas ställning i livsmedelskedjan behöver stärkas.
 • Skogen är fortfarande Finlands viktigaste naturresurs. Skogssektorn sysselsätter många och genererar betydande exportintäkter. En välskött och växande skog är samtidigt en stor tillgång i kampen mot klimatförändringen.
 • Såväl städerna som landsbygden och skärgården ska ges förutsättningar att kunna utvecklas på sina egna villkor.
 • Vi ska upprätthålla ett trovärdigt försvar baserat på allmän värnplikt. Försvarssamarbetet med Sverige är viktigt och kan utvecklas och fördjupas. Nylands brigads verksamhet och ställning är bra och stabil, den försvarar jag i alla lägen.
 • Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region, tillsammans är vi starkare. Norden har under flera årtionden visat sig vara en föregångare då det gäller regional integration samt diplomatiskt, kulturellt och ekonomiskt samarbete.