• Blomqvist
  "Tillgången till vård på eget modersmål
  inom rimligt avstånd måste tryggas"
 • Blomqvist 1
  "Vi behöver ett
  trovärdigt försvar"
 • Blomqvist 2
  "Skattepolitiken ska stimulera sysselsättningen
  och uppmuntra till företagsamhet"
 • Blomqvist 3
  "Goda kommunikationer är en
  förutsättning för ett livskraftigt samhälle"
 • Blomqvist 4
  "Tillgången på rena inhemska livsmedel
  bör tryggas. För att det ska vara möjligt
  måste vi ha ett lönsamt jordbruk."

Blomqvist: Arbetsro behövs för grundlig behandling

Skriven den . Publicerad i Pressmeddelande
Pressmeddelande 20.2.2018

Reformen av underrättelselagarna behövs, säger gruppordförande Thomas Blomqvist (SFP) som efterlyser en sansad diskussion. Riksdagen inledde på tisdagen debatten om det stora lagpaketet.

– Utskotten har nu ett stort arbete framför sig. Vårt ansvar är att ge dem arbetsro. I sinom tid efter experthöranden kommer vi att ta ställning till reformens innehåll och behandlingsordning, säger Blomqvist.

Gruppanförande i remissdebatten om spaningslagarna

Skriven den . Publicerad i Tal
Tal i plenum 20.2.2018

Ärade talman,

underrättelselagarna har en mycket klar uppgift – att skapa stabilitet i samhället och ge myndigheterna förutsättningar att skydda folket och landet. Det största hotet är det som vi inte känner till eller identifierar. Med hjälp av militär- och civilunderrättelse kan vi förbereda oss för det här. För närvarande har vi inte tillräckligt med verktyg till vårt förfogande och med underrättelsereformen tar vi tag i problemet.

Utskotten har nu ett stort arbete framför sig. Vårt ansvar är att ge dem arbetsro. I sinom tid kommer vi att ta ställning till reformens innehåll och behandlingsordning. Här i riksdagen måste vi kunna föra en sansad diskussion om ärendet och överväga vad de föreslagna lagarna kan leda till i praktiken och om det ännu finns behov för ändringar.

Inlägg i remissdebatten om B 18/2017: Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017

Skriven den . Publicerad i Tal
Tal i plenum 15.2.2018

Värderade fru talman, arvoisa puhemies!

I regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen — jag vill gärna säga det också till ministern — som jag tycker är väl arbetad och en mycket bra berättelse finns många iakttagelser om tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna precis som det ska vara.

Några av de mest centrala iakttagelserna: Jag lyfter upp de utmaningar i språkförhållandena som många av oss svenskspråkiga möter i vardagen. Det går inte att bortse från att det finns en hel del att förbättra i språkklimatet. Det behövs en positivare attityd gentemot olika språkgrupper inklusive dem som använder teckenspråk. Statsmakten med riksdagen och regeringen i spetsen bär i slutändan ansvaret för det här attitydklimatet i samhället, och vi måste alla ta på allvar att försöka främja ett positivare attitydklimat. En sak som kommer fram i berättelsen är att även myndigheternas medvetenhet om sin skyldighet att betjäna på båda nationalspråken bör förbättras. Det är endast på det sättet som den enskilda individen kan känna sig trygg i att verkligen kunna få de språkliga rättigheterna tillgodosedda.