• Blomqvist 2

Om Thomas

Jag är född 15.1.1965. Till min familj hör frun Mia och våra tre barn Fredrika, Ellinor och Oscar. Jag skrev studenten år 1984 vid Ekenäs Gymnasium, därefter följde studier vid Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Jag är jordbrukare och företagare, men också riksdagsledamot sedan år 2007. Jag fungerar som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Sanna Marins regering.

På min fritid sysslar jag helst med samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur.

Viktiga frågor

För mig är det viktigt att hela Nyland skall utvecklas. Jag vill också trygga verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag, för att nå en sysselsättningsgrad på minst 75 %. Jag vill också att planeringen av kustbanan österut via Borgå och Lovisa inleds.

Jag tycker vi måste jobba hårt för att säkerställa att vi alltid kan få vård på vårt modersmål. Därför ska Borgå och Raseborgs sjukhus ha specialsjukvård även i framtiden. Äldreomsorgen måste också få tillräckliga resurser.

Som familjefar ser jag vikten av att kunna kombinera ett aktivt arbetsliv med ett rikt familjeliv. Jag vill också kämpa för svenska språkets ställning och ett tvåspråkigt Finland.

Läs närmare här -> 10 frågor - såhär tycker Thomas

Aktuellt

Välkommet extra stöd till drabbade kommuner

Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner.

– Den kommunala ekonomin har varit trängd redan länge och har nu dessutom rammats mycket hårt av coronapandemin. Nästan hälften av landets kommuner, hela 149 stycken, hade sökt om stödet vilket visar den svåra situationen på det lokala planet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs mer ...

Blomqvist: Nordiska ordförandeskapet 2021 ska prioritera beredskap, integration och hållbarhet

Finland tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 1.1.2021. Ordförandeskapets linjedragningar behandlas brett under den här veckan som vanligtvis är en supervecka för nordiskt samarbete, nämligen Nordiska rådets Session. På grund av coronapandemin behandlas ordförandeskapet ändå genom en mängd virtuella möten.

- Jag ser mycket framemot att Finland vid årsskiftet ta över ordförandeskapet. De nordiska samtalen på politisk nivå, både formella och informella, har varit tätare än på många, som följd av coronapandemin. Det är nu viktigt att vi under ordförandeskapet håller upp den täta kontakten, som uppstått, men även klarar av att se till att samtalen utmynnar i något konkret. Målsättningen är bland annat att granska hur vi kan utveckla vårt samarbete kring bättre beredskap inför framtida kriser, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs mer ...

Blomqvist: Pohjoismainen puheenjohtajuus 2021 priorisoi huoltovarmuutta, integraatiota ja kestävyyttä

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus siirtyy 1.1.2021 Suomelle. Puheenjohtajuuden valmisteluita käsitellään yleensä Pohjoismaiden ministerineuvoston istuntoviikolla, jota voidaan nähdä pohjoismaisena poliittisena superviikkona. Koronapandemian takia puheenjohtajuusvuoden linjaukset käsitellään tänä vuonna useammassa sähköisessä kokouksessa.

- Odotan mielenkiinnolla vuodenvaihdetta ja Suomen puheenjohtajuutta. Pohjoismaiset poliittiset keskustelut, sekä viralliset että epäviralliset, ovat olleet entistä tiiviimpiä, koronapandemian johdosta. On keskeistä, että pystymme puheenjohtajuuskautemme aikana jatkaa tiiviitä yhteydenpitoja, mutta meidän tulee myös varmistaa ett keskustelut johtavat johonkin konkreettiseen. Tavoite on siksi mm., että tarkistamme, miten voimme kehittää huotovarmuusyhteistyötämme tuleviin kriiseihin, sanoo Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

Läs mer ...